بنیاد خیران و واقفان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
  1. خانه
  2. پروژه‌های درحال‌ساخت دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

پروژه‌های درحال‌ساخت دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

احداث سالن ورزشی
دانشکده علوم قرآنی خوی

سالن ورزشی در حال احداث دانشکده علوم قرآنی خوی
۳۷%
۳۷%
مبلغ مورد نیاز:
حمایت‌شده:
باقیمانده:
۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۳۰۰.۰۰۰ ریال
۱۹.۹۹۹.۷۰۰.۰۰۰ ریال

احداث ساختمان جدید
دانشکده علوم قرآنی مشهد

۶۵%
۶۵%
مبلغ مورد نیاز:
حمایت‌شده:
باقیمانده:
۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۸.۷۴۰.۰۰۰ ریال
۴۹.۹۹۱.۲۶۰.۰۰۰ ریال

احداث مسجد دانشکده
علوم قرآنی زاهدان

مسجد در حال احداث دانشکده علوم قرآنی زاهدان
۷۰%
۷۰%
مبلغ مورد نیاز:
حمایت‌شده:
باقیمانده:
۱۶.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۲.۲۰۰.۰۰۰ ریال
۱۶.۳۹۷.۸۰۰.۰۰۰ ریال

احداث مسجد
دانشکده علوم قرآنی زابل

مسجد در حال احداث دانشکده علوم قرآنی مشهد
۳۰%
۳۰%
مبلغ مورد نیاز:
حمایت‌شده:
باقیمانده:
۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۲.۱۲۰.۰۰۰ ریال
۷.۹۹۷.۸۸۰.۰۰۰ ریال

احداث خوابگاه برادران
دانشکده علوم قرآنی آمل

خوابگاه در حال احداث دانشکده علوم قرآنی آمل
۴۵%
۴۵%
مبلغ مورد نیاز:
حمایت‌شده:
باقیمانده:
۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۱.۰۰۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال
۱۳.۹۹۸.۵۰۰.۰۰۰ ریال
فهرست

مشارکت آنلاین